IZ PROGRAMA 2019.

 
 

JAVNI POZIV za davanje u zakup prostora za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019.

 

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije „Lepoglavski dani“ 2019. (Klasa: 610-02/19-01/2, Urbroj: 2186/016-01-19-1 od 12.06. 2019. te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup prostora za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019. br. 83 od 13.06.2019., Uprava TKIC-a d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

JAVNI POZIV br. 4/2019
za davanje u zakup prostora za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja
manifestacije Lepoglavski dani 2019.

 

I. PREDMET
Predmet Javnog poziva je davanje u zakup prostora u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019. (Lepoglava, 12.-14. 07. 2019.).


II. LOKACIJA
• Dio javne površine na dijelu čkbr. 2616/1 k.o. Lepoglava u ulici Antuna Mihanovića, Lepoglava (dio parka između zgrade gradske uprave Grada Lepoglave i igrališta kod TKIC d.o.o.)

III.CIJENA
Početna cijena zakupa prostora za lokaciju iznosi 4.500,00 kn bez PDV-a (slovima: četiritisućepetstodeset kuna).

IV. OPĆE ODREDBE
• Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti.

• Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točki I. ovog javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

• Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o zakupu javne površine dužan je ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta.

• Ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe, potrebno je dostaviti presliku ugovora o međusobnoj suradnji.

• Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne objekte zabavne namjene za koje ima potrebne dokumente (ateste) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, te da će postaviti upozorenja o opasnosti prilikom korištenja

V. DOKUMENTACIJA
• Pisana ponuda (treba sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv Ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, OIB za fizičke i pravne osobe te visinu ponuđene cijene);

• Izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva

• Sadržaj djelatnosti-popis elemenata zabavnog parka

• Ovjerenu izjavu odgovorne osobe natjecatelja – ponuđača i odgovarajući atest o tehničkoj ispravnosti svih elemenata zabavnog parka (vozila, kuće, vrtilice i drugo)

• Presliku ugovora o međusobnoj suradnji ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe

• Ponuditelji mogu priložiti brošure i prospekte i druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet koji oni smatraju bitnim

• Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga


VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici TKIC-a d.o.o. www. tkic.hr i na web stranici Lepoglavskih dana www. lepoglavski-dani.com i na oglasnoj ploči TKIC-a d.o.o.

VII. OCJENJIVANJE PONUDA
Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između njih utvrditi najpovoljnija ponuda.
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.
Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti ugovor s tvrtkom TKIC d.o.o., u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazan interes ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.
Svi Ponuditelji će o Odluci o odabiru biti obaviješteni pismeno ili putem e-maila, najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

 

IX. PODNOŠENJE PONUDA
Ponude se dostavljaju:
• poštom na adresu: TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava
osobno u TKIC d.o.o., Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019. (Lepoglava, 12.-14. 07. 2019.).
U zatvorenoj omotnici s napomenom: „Za Javni poziv za zakup prostora za postavljanje sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) na manifestaciji Lepoglavski dani 2019.-ne otvaraj“.

X. NAPOMENE
• Ponude se podnose zasebno za svaku lokaciju, a ukoliko se jedan ponuditelj natječe za obje lokacije koje su predmet natječaja, dužan je za svaku dati odvojenu ponudu te uplatiti jamčevinu za svaku lokaciju

• U cijenu nije uračunata potrošnja struje te dobava i priključak kabela za napajanje do razvodnog ormarića zakupljenog prostora, koje zakupnik plaća prema potrošnji za lokaciju pod brojem 1.

• Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis svih zabavnih sprava koje nudi u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića

• Održavanje čistoće zakupljenog prostora snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu

• Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od 3 radna dana

• Zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog neispravnosti sprava zabavnog parka ili rada istog, kao i za materijalnu sigurnost inventara i dobara luna-parka

• Na prostoru zabavnog parka dozvoljeno je obavljanje registrirane djelatnosti zabavnog parka na zabavnim spravama iz ponude, bez pružanja ugostiteljskih usluga tj. pripreme i usluživanja hrane i pića

Za dodatne upite možete se obratiti na broj telefona 042/494-308 ili e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Lepoglava, 21.06.2019.


Uprava

Damjan Županić

Javni poziv (.pdf)

Lepoglavski dani - 0d 14. do 16. srpnja


Gaveznica - ugasli vulkan

Za vrijeme trajanja manifestacije moći će se, uz stručno vodstvo, posjetiti Gaveznica, ugasli vulkan i nalazište poludragog kamena ahata.

PROJEKT DE PARK


       

Izložbe

  • Izložba fotografija

  • Lepoglavska razglednica

  • Izložba malih životinja

 

 

U okviru Lepoglavskih danja moći će se razgledati izložba malih životinja koju pripremaju domaći uzgajivači.

Lepoglavski dani u slikama

 
 

GLAVNI POKROVITTELJ

 

                             ORGANIZATORI                                      SUORGANIZATORI   

       

SPONZORI

    

         

  

                     

                

 MEDIJSKI POKROVITELJI

                                    Lepoglava.Net

 

POMOGLI SU

KAZNIONICA U LEPOGLAVI

You are here: Home Vijesti JAVNI POZIV za davanje u zakup prostora za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2019.