IZ PROGRAMA 2018.

 
 

Javni poziv-trgovci Lepoglavski dani 2017

 

JAVNI POZIV

za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja  manifestacije  Lepoglavski dani 2017.

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup javnih gradskih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani  od 14. do 16. srpnja 2017. na lokacijama kako slijedi:

 1. Dio javne površine na dijelu čkbr. 2616/1 k.o. Lepoglava u ulici Antuna Mihanovića, Lepoglava (dio parka između zgrade gradske uprave Grada Lepoglave i igrališta kod TKIC d.o.o.) 

-          Jedno mjesto  za prodaju šećerne vune, kokica,  balona,  i sličnog površine do 10 m2 po početnoj cijeni od 500,00 kn

-          Jedno mjesto za prodaju konditorskih proizvoda, uštipaka, pekarskih proizvoda površine do 7 m2 po početnoj cijeni od 300,00 kn

-          Jedno mjesto za prodaju knjiga  po početnoj cijeni od 300,00 kn

 1. Dio javne površine na dijelu čkbr. 4802 k.o. Lepoglava (prilazna cesta prema Konzumu i pošti u Lepoglavi)

-          Jedno mjesto za prodaju šećerne vune, kokica, balona i sličnog površine do 10 m2 po početnoj cijeni od 300,00 kn  (samo za datum 15.07.2017. u vrijeme održavanja priredbe 3 Fast even for Zagorje.

 

Napomene:

 • Ponude se podnose zasebno za svaku lokaciju, a ukoliko se jedan ponuditelj natječe za više lokacija koje su predmet natječaja, dužan je za svaku lokaciju dati odvojenu ponudu 
 • U slučaju da na natječaj stignu dvije ili više ponuda s jednakim uvjetima, prednost će se dati ponuditelju koji je ranije podnio ponudu
 • Visina ponuđene zakupnine ne sadrži porez na dodanu vrijednost, koji je temeljem Ugovora o zakupu obvezan platiti Zakupnik. Visina ukupne obveze utvrdit će se Ugovorom o korištnju javne površine
 • Organizator osigurava priključak na električnu energiju za potrebe rasvjete, rad frižidera i slično. Električne grijalice i trošila iznad 3 kw smatraju se neprihvatljivim zbog preopterećenja  električne mreže.
 • Postavljena pokretna naprava ne smije ometati odvijanje prometa, te rad drugih pokretnih naprava i poslovnih objekata uz predmetnu javnu površinu
 • Održavanje čistoće zakupljenog prostora snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu
 • Zakupnik osigurava svoju pokretnu napravu i odgovoran je za sigurnost njenog rada, radnika koji rade u njoj i za sigurnost kupaca i prolaznika
 • Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od 2 radna dana
 • Zakupljene javne površine ne mogu se dati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe

III. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe- državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti i koje su podmirile sve obveze zaključno sa zadnjim danom prijave na natječaj prema TKIC-u d.o.o. i Gradu Lepoglavi, po bilo kojoj osnovi.

Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točki I. ovog javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužan je ishodovati potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta.

Zakupac ne smije zakupljenu javnu površinu davati u podzakup, te reklamirati djelatnosti drugih osoba.

 

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se dostavljaju  osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava s naznakom „ZA JAVNI POZIV ZAKUP LOKACIJE  – LEPOGLAVSKI DANI 2015 - NE OTVARATI“,  zaključno do 05.lipnja 2017.

Pisana ponuda mora sadržavati:

-          Osnovne podatke o ponuditelju (naziv, adresa, tel/fax, OIB)

-          Ponuđenu cijenu bez PDV-a (izraziti brojčano i slovima)

-          Točan broj i naziv lokacije za koju se daje ponuda,te namjena odnosno djelatnost koja će se obavljati na navedenoj lokaciji

-          Izvadak o registraciji iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju se natječe

-          Broj žiro računa/IBAN sudionika natječaja i naziv banke

-          Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom


 

V. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati 08. lipnja 2017.  te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljenje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos, prednost će se dati ponuditelju koji je ranije podnio ponudu.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.

Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se ugovorom. Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 5 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti s tvrtkom TKIC d.o.o. Ugovor o zakupu, u protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazanog interesa ili s najpovoljnijim ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

Svi Ponuditelji će o odluci o odabiru biti obaviješteni najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

VI. DODATNE INFORMACIJE

Ovaj javni poziv bit će objavljen na internet stranici TKIC d.o.o. www.tkic.hr te internet stranici Lepoglavskih dana www.lepoglavski-dani.com.

Za dodatne upite obratite se u TKIC d.o.o. (ponedjeljak-petak, od 7.00 do 15.00 sati )  na broj telefona 042/494-308 ili e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Lepoglava, 23. 05. 2017.

 

TKIC d.o.o.

Vladimir Ivanuša, mag.oec

Direktor

 

 

 

 

Lepoglavski dani - 0d 14. do 16. srpnja


Gaveznica - ugasli vulkan

Za vrijeme trajanja manifestacije moći će se, uz stručno vodstvo, posjetiti Gaveznica, ugasli vulkan i nalazište poludragog kamena ahata.

PROJEKT DE PARK


       

Izložbe

 • Izložba fotografija

 • Lepoglavska razglednica

 • Izložba malih životinja

 

 

U okviru Lepoglavskih danja moći će se razgledati izložba malih životinja koju pripremaju domaći uzgajivači.

Lepoglavski dani u slikama

 
 

GLAVNI POKROVITTELJ

 

                             ORGANIZATORI                                      SUORGANIZATORI   

       

SPONZORI

    

         

  

                     

                

 MEDIJSKI POKROVITELJI

                                    Lepoglava.Net

 

POMOGLI SU

KAZNIONICA U LEPOGLAVI

You are here: Home Vijesti Javni poziv-trgovci Lepoglavski dani 2017