IZ PROGRAMA 2018.

 
 

Javni poziv - luna park Lepoglavski dani 2017

JAVNI POZIV

za davanje u zakup prostora za postavljanje luna parka za vrijeme održavanja

 manifestacije LEPOGLAVSKI DANI 2017.

 

I. PREDMET

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup prostora u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja manifestacije Lepoglavski dani 2017. (Lepoglava, 14.-16. 07. 2017.) na lokacijama kako slijedi:

 1. Dio javne površine na dijelu čkbr. 2616/1 k.o. Lepoglava u ulici Antuna Mihanovića, Lepoglava (dio parka između zgrade gradske uprave Grada Lepoglave i igrališta kod TKIC d.o.o.)
 2. Javna površina čkbr. 2600 i 2601 k.o. Lepoglava kod izgrađenog pješačkog prijelaza preko željezničke pruge, uz Varaždinsku ulicu u Lepoglavi.

 

 

Napomene:

 • Ponude se podnose zasebno za svaku lokaciju, a ukoliko se jedan ponuditelj natječe za obje lokacije koje su predmet natječaja, dužan je za svaku dati odvojenu ponudu te uplatiti jamčevinu za svaku lokaciju
 • Početni iznos zakupnine za cijelo vrijeme trajanja zakupa za lokaciju broj 1 iznosi 5.500,00 kn bez PDV-a (slovima: pettisućapetsto kuna), a za lokaciju broj 2 iznosi  3.000,00 kn bez PDV-a (slovima: tritisuće kuna)
 • Visina ponuđene zakupnine ne sadrži porez na dodanu vrijednost, koji je temeljem Ugovora o zakupu obvezan platiti Zakupnik. Visina ukupne obveze utvrdit će se Ugovorom o korištenju javne površine
 • U cijenu nije uračunata potrošnja struje te dobava i priključak kabela za napajanje do razvodnog ormarića zakupljenog prostora, koje zakupnik plaća prema potrošnji za lokaciju pod brojem 1, odnosno ugovara s HEP-om za lokaciju pod brojem 2
 • Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne objekte zabavne namjene za koje ima potrebne dokumente (ateste) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, te da će postaviti upozorenja o opasnosti prilikom korištenja
 • Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis svih zabavnih sprava koje nudi u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića
 • Održavanje čistoće zakupljenog prostora snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu.
 • Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od 3 radna dana
 • Osim zakupnine, zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog neispravnosti sprava zabavnog parka ili rada istog, kao i za materijalnu sigurnost inventara i dobara luna-parka
 • Na prostoru zabavnog parka dozvoljeno je obavljanje registrirane djelatnosti zabavnog parka na zabavnim spravama iz ponude, bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga tj. pripreme i usluživanja hrane i pića

 

II. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe- državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti i koje su podmirile sve obveze zaključno sa zadnjim danom prijave na natječaj prema TKIC-u d.o.o. i Gradu Lepoglavi, po bilo kojoj osnovi.

Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točki I. ovog javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o zakupu javne površine dužan je ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta.

Ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe, potrebno je dostaviti presliku ugovora o međusobnoj suradnji.

 

III. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava, s naznakom „ZA JAVNI POZIV ZAKUP LOKACIJE LUNA PARKA – LEPOGLAVSKI DANI 2017. – NE OTVARATI“ zaključno do 12. svibnja 2017.

 

Pisana ponuda mora sadržavati:

-          Osnovne podatke o ponuditelju (naziv, adresa, tel/fax, OIB)

-          Ponuđenu cijenu bez PDV-a (izraziti brojčano i slovima)

-          Izvadak o registraciji iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju se natječe

-          Sadržaj djelatnosti-popis elemenata zabavnog parka

-          Ovjerenu izjavu odgovorne osobe natjecatelja – ponuđača i odgovarajući atest o tehničkoj ispravnosti svih elemenata zabavnog parka (vozila, kuće, vrtilice i drugo)

-          Presliku ugovora o međusobnoj suradnji ukoliko se nekoliko tvrtki udruženo natječe

-          Ponuditelji mogu priložiti brošure i prospekte i druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet koji oni smatraju bitnim

-          Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom

-          Potvrdu da nemaju dugovanja prema državi i gradu Lepoglavi

-          Potvrdu da nemaju dugovanja prema TKIC-u d.o.o.

 

VIII. OCJENJIVANJE PONUDA

Pristigle ponude ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje će odrediti Uprava TKIC-a d.o.o. svojom Odlukom. Povjerenstvo će se sastati 17. svibnja 2017. te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje ponuda.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona koja uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Javnog poziva sadrži najveći iznos ponude. U slučaju da dva ili više Ponuditelja ponude isti iznos, usmenim će se nadmetanjem između njih utvrditi najpovoljnija ponuda.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva utvrđuje najpovoljniju ponudu te predlaže Upravi Odluku o davanju u zakup te sklapanje Ugovora o zakupu.

Pojedinosti vezane za korištenje prostora definirat će se ugovorom. Odabrani Ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 dana od okončanja Javnog poziva sklopiti ugovor s tvrtkom TKIC d.o.o. i izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa zakupnine na žiro-račun TKIC d.o.o. Lepoglava                  IBAN: HR3023600001102245071 kod ZABA-e. U protivnom će se smatrati da odustaje od sklapanja Ugovora.

Ukoliko na ovaj Javni poziv ne bude iskazan interes ili s najpovoljnijim Ponuditeljem nije sklopljen ugovor u navedenom roku, TKIC d.o.o. ima pravo prostor koji je predmet ovog Javnog poziva dodijeliti neposrednom pogodbom, a pod uvjetima definiranim ovim Javnim pozivom.

Svi Ponuditelji će o Odluci o odabiru biti obaviješteni pismeno ili putem e-maila, najkasnije 3 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

 

IX. DODATNE INFORMACIJE

Ovaj javni poziv bit će objavljen na Internet stranici TKIC d.o.o. www.tkic.hr, te na Internet stranici Lepoglavskih dana www.lepoglavski-dani.com.

 

Za dodatne upite obratite se u TKIC d.o.o. na broj telefona 042/494-308 ili e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Lepoglava, 04. 05. 2017.

 

TKIC d.o.o.

Vladimir Ivanuša, mag.oec

Direktor

 

 

Lepoglavski dani - 0d 14. do 16. srpnja


Gaveznica - ugasli vulkan

Za vrijeme trajanja manifestacije moći će se, uz stručno vodstvo, posjetiti Gaveznica, ugasli vulkan i nalazište poludragog kamena ahata.

PROJEKT DE PARK


       

Izložbe

 • Izložba fotografija

 • Lepoglavska razglednica

 • Izložba malih životinja

 

 

U okviru Lepoglavskih danja moći će se razgledati izložba malih životinja koju pripremaju domaći uzgajivači.

Lepoglavski dani u slikama

 
 

GLAVNI POKROVITTELJ

 

                             ORGANIZATORI                                      SUORGANIZATORI   

       

SPONZORI

    

         

  

                     

                

 MEDIJSKI POKROVITELJI

                                    Lepoglava.Net

 

POMOGLI SU

KAZNIONICA U LEPOGLAVI

You are here: Home Vijesti Javni poziv - luna park Lepoglavski dani 2017